Search

Cơ cấu tổ chức

Ban giám hiệu:

1. Bà Lê Đài Phương Thảo                Hiệu trưởng

2. Bà Lương Thị Băng Tâm               Phó Hiệu trưởng

BCH Công Đoàn :

1. Bà Nguyễn Thị Thuỳ Dung             CT Công Đoàn

2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Kiều Liên     Trưởng ban TTND

3. Bà Cao Thị Thanh Hương              Uỷ viên

Tổ giáo viên, cấp dưỡng:

1. Bà Lương Thị Băng Tâm                Phó hiệu trưởng

2. Bà Phạm Thị Hồng Liên                         Giáo viên

3. Bà Lê Thị Nương                                     Giáo viên

4. Bà Cao Thị Thanh Hương                      Giáo viên

5. Bà Phan Thị Thanh Như                         Giáo viên

6. Bà Thân Thị Thuý Liễu                            Giáo viên

7. Bà Nguyễn Thị Thuỳ Dung                      Giáo viên

8. Bà Trương Nguyễn Nữ Huyền Trâm     Giáo viên

9. Bà Phan Thị Hồng Loan                         Giáo viên

10. Bà Nguyễn Thị Ngọc Kiều Liên          Giáo viên

11. Bà Hoàng Thị Cẩm Uyên                    Cấp dưỡng

12. Bà Võ Thị Trúc Anh                               Cấp dưỡng

Tổ hành chính:

1. Bà Lê Đài Phương Thảo                         Hiệu trưởng

2. Ông Trần Bá Huy                                      Kế toán

3. Bà Nguyễn Gia Mỹ Ly                                Y tế

4. Ông Nguyễn Hữu Khanh                         Bảo vệ

5. Ông Phạm Mạnh Kha                               Bảo vệ

6. Bà Phạm Thị Xuân Huệ                            Phục vụ